Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Smlouvy a ceny ve výstavbě - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
18.3.2022 09:30 - 14:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Smlouvy a ceny ve výstavbě, dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám 2021/2022.
Program:

 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.)
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
 • odborný výkon, potřebná péče
 • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • pro projektové výkony a související činnosti
 • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ, Objednávka, rámcová smlouva
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP - vykládací pravidla
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky - nový zákon
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,
 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení
 • Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy
 • Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy, výpůjčky, pacht
 • základní cenové předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 526/1990 Sb.).
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montážní práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace, vyhl. č. 560/2006 Sb.
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky, porušení rozpočtových pravidel, zák. č. 250/2000 Sb.
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv, vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015, vyhl. č. 53/2016 Sb., č. 457/2017 Sb.).
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.
 • Majetek - investiční a neinvestiční rozdělení výkazu výměr, smlouvy pro opravy a údržbu
 • Zatřídění majetku dle daňových a účetních předpisů na investice a opravy
 • Katastr nemovitostí, zápisy do KN, věcná břemena, ocenění (151/1997 Sb., zák. č. 563/1991 Sb., a prováděcí vyhlášky)
 • Ceny, kalkulace ceny, výkazy výměr
 • Diskuse, dotazy.
Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk