Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Smlouvy a ceny ve výstavbě - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
19.10.2022 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Smlouvy a ceny ve výstavbě, dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám 2021- 2022.
Program:
 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.), a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
- odborný výkon, potřebná péče
- pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
- pro projektové výkony a související činnosti
- pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
- pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
- pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie, počítačové sítě
- pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ, Objednávka, rámcová smlouva, NOZ č. 89/2012 Sb.
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP - vykládací pravidla
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ, 4 cenové předpisy
 • Řešení vad, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky - nový zákon
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,
 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení
 • Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy, licence.
 • Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy, výpůjčky, pacht
- základní cenové předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 526/1990 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 563/1991 Sb.)
- druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montážní práce)
- vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace, vyhl. č. 560/2006 Sb.
- normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
- přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet vyhl. č. 560/2006 Sb., ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
- rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění.
- Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
- individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
- Vadné plnění - důsledky, porušení rozpočtových pravidel, zák. č. 250/2000 Sb., z. č. 219/2000 Sb.
- zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv, vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015, vyhl. č. 53/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., vyhl. č. 488/2020 Sb.
- Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.
- Majetek - investiční a neinvestiční rozdělení výkazu výměr, smlouvy pro opravy a údržbu
- Zatřídění majetku dle daňových a účetních předpisů na investice a opravy
- Katastr nemovitostí, zápisy do KN, věcná břemena, ocenění (151/1997 Sb., zák. č. 563/1991 Sb., a prováděcí vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů)
- Vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-204/2014
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk