Na podzim nás čekají dvě již tradiční KONFERENCE MZDOVÝCH ÚČETNÍCH a KONFERENCE PERSONALISTŮ (letos slaví naše konference jubilejní "dvacítku"!). Podívejte se na program a REZERVUJTE SI SVÁ MÍSTA VČAS! Těšíme se na Vás :-)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty 736 216 375, 517 333 699 prázdninový provoz: PO - PÁ : 8:00 - 14:30 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Pokročilé praktikum uzavírání smluv

Termín Místo Cena
3.9.2020 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se správným uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor.
Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům (advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům a jiným), tak neprávníkům.                                                        
V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.
Z obsahu semináře (výběrově):
 • nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
 • problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe
 • na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
 • výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku
 • preambule smlouvy a její význam
 • různé jazykové verze smluv a jejich relevance
 • smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
 • různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
 • jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
 • odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
 • tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
 • lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
 • důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
 • právní důsledky nemožného termín plnění
 • lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
 • lze sjednat podmínku u splatnosti?
 • promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
 • může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
 • může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
 • moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
 • lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
 • lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
 • bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
 • přechází záruka automaticky s prodejem věci?
 • lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
 • důsledky neujednání změny termínu při vícepracích
 • jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
 • výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy? 
 • fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
 • je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
 • aplikovatelnost zrušených právních předpisů, na které odkazují ustanovení smlouvy
 • řada dalších problémových otázek…
 • jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu
 • praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
 • diskuze

Bonusy společnosti TSM (prezenční semináře)

 • Na každém kurzu myslíme na Vaši pohodu (dostanete od nás tašku a v ní najdete podklady ke kurzu, psací potřeby a blok, naše propagační materiály a drobnosti)
 • Věrnostní systém (vážíme si počtu Vašich účastí na našich kurzech, slavíme s Vámi Vánoce i výročí vzniku naší společnosti a v průběhu roku pořádáme různé věrnostní akce)
 • Máme vlastní vzdělávací centra v Brně a v Praze a v těchto centrech Vám nabídneme i vynikající neomezené občerstvení (včetně ovoce) a výbornou kávu v libovolném množství.
 • Na každém kurzu automaticky získáváte písemný materiál.
 • U seminářů, kde je v ceně kurzovného zahrnut i oběd - možnost výběru vegetariánského oběda.
 • Jsme na trhu vzdělávání už 30 let.
doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ Ph.D.

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala v roce 2004 magisterský studijní program, obor právo a právní věda, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na téže fakultě absolvovala úspěšně v roce 2005 rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a v roce 2007 doktorský studijní program z oboru obchodní právo. Od roku 2007 je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 2008 je samostatnou advokátkou a od roku 2012 působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Je členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo. Pravidelně přednáší pro veřejnost (zejména problematiku závazkového práva, vymáhání pohledávek, nekalé soutěže, právních aspektů reklamy a směnečného práva), je autorkou několika monografií a desítek článků v odborných časopisech.

Zobrazit kurzy

Tisk