Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Uzavírání smluv

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
4.5.2021 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely.

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na změny (novinky) v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Součástí semináře budou také informace o aktuálních novelizacích a první judikatuře.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.
Z odborného programu semináře:
•    aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku
•    základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
•    základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
•    kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?)
•    neplatnost (absolutní, relativní) a neúčinnost právního jednání
•    podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
•    novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
•    forma smlouvy a jejích změn
•    předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
•    podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
•    smlouvy uzavírané adhezním způsobem – ochrana slabší smluvní strany
•    obchodní podmínky a jejich nová koncepce (napojení obchodních podmínek ke smlouvě, tzv. překvapivá ujednání, jejich změna, rozpor mezi obchodními podmínkami smluvních stran apod.)
•    smlouva o plnění třetí osoby
•    některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
•    smlouva o smlouvě budoucí
•    důvěrné informace
•    úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
•    utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
•    vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
•    výhrada vlastnického práva
•    prodlení dlužníka, prodlení věřitele
•    vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
•    běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.)
•    nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.)
•    a další otázky
•    diskuze

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-209/2015
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ Ph.D.

Je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátkou a partnerkou LEGALITÉ advokátní kancelář, s. r. o., Praha 2, a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva závazkového, proti nekalé soutěži, práva nekalých obchodních praktik, reklamního a směnečného práva. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost, na vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je spoluautorkou například tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku – VI. svazku týkajícího se závazků (Hulmák, M. a kol., C. H. Beck, 2014), učebnice Nástin obchodního práva (Masarykova univerzita, 2014), publikace Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře (Ondrejová, D., Sehnálek, D., Leges, 2018), Reklama a právo (Rigel, F., Moravec, O., Ondrejová, D., C. H. Beck, 2018) a řady dalších. Je autorkou monografií Průvodce uzavíráním smluv (Wolters Kluwer, již 3. vydání 2020), Národní šampioni a hospodářská soutěž (Linde, 2007), Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (Wolters Kluwer ČR, 2010), Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku (C. H. Beck, 2014), Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci (Wolters Kluwer ČR, 2015; 2. vydání z roku 2017) a Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016).

Zobrazit kurzy

Tisk