Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Průměrný výdělek a jeho vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti

13.12.2019


Průměrný výdělek a jeho vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti
 
Při výpočtu hrubé mzdy zaměstnance hraje velmi významnou roli průměrný hrubý hodinový výdělek.
Jeho výpočet jednoznačně upravuje zákoník práce (§§ 351 – 362).
 
Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
 
Rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je (s výjimkou konta pracovní doby) předchozí kalendářní čtvrtletí. V žádném případě ne čtvrtletí aktuální ani čtvrtletí starší než předcházející.
 
Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije zaměstnavatel pravděpodobný výdělek, ten zjistí z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
 
 
Průměrný výdělek výrazně ovlivňuje výši odstupného vypláceného zaměstnavatelem zaměstnanci i výši podpory v nezaměstnanosti, a to z toho důvodu, že na průměrný hrubý hodinový výdělek přímou cestou navazuje průměrný hrubý měsíční výdělek, který je základem pro výpočet odstupného i průměrný čistý měsíční výdělek, z kterého se vypočítá zaměstnanci případná podpora v nezaměstnanosti.
 
Průměrný hrubý měsíční výdělek vypočteme tak, že průměrný hodinový výdělek zaměstnance vynásobíme týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.
 
Průměrný měsíční čistý výdělek zjistíme z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištěn a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Daňový bonus nepřičítáme.
 
Příklad:
Zaměstnanec má u zaměstnavatele uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, zaměstnán je od srpna 2013, týdenní pracovní doba 40 hodin.
K 30. září 2019 uzavřel zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů.
 
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky
 
Pro výpočet odstupného se používá průměrný hrubý měsíční výdělek.
 
Hrubá mzda zaměstnance je vyměřena na 30.000 korun, ve 2. Q 2019 odpracoval plný počet hodin (520).
Průměrný hrubý hodinový výdělek pro 3. Q 2019 = (3 x 30.000) / 520 = 173,08 Kč
 
A) V červenci 2019 čerpal zaměstnanec 10 dnů dovolené (zůstatek dovolené k 30. 9. 2019 1 den), v srpnu 2019 odpracoval 12 přesčasových hodin v pracovních dnech.
Zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci v září 2019 měsíční odměnu 10.000 korun a pololetní odměnu 32.000 korun.
 
B) Zaměstnanec se se zaměstnavatelem domluvil na čerpání nevybrané dovolené (1 den) 1. října 2019, tímto dnem skončil jeho pracovní poměr.
 
Průměrný hrubý hodinový výdělek pro 4. Q 2019 :
Příjem za odpracované hodiny (30.000 / 184 x 104 = 16.957) + (30.000 / 176 x 188 = 32.046) + 30.000 = 79.003 Kč,
Příplatek za 12 přesčasových hodin = 12 x 0,25 x 173,08 = 519,24 (v rámci zaokrouhlení 519 Kč),
Odměna 10.000 + (32.000 / 2  / 528 x 448) = 10.000 + 13.576 = 23.576 Kč,
Celkový příjem za práci = 79.003 + 519 + 23.567 = 103.098 Kč
Odpracované hodiny = 104 + 188 + 168 = 460
Průměrný hrubý hodinový výdělek pro 4. Q 2019 = 103.098 / 460 = 224,13 Kč
 
 
Výpočet hrubé mzdy zaměstnance za září  (resp. říjen) 2019:
 
                                                                   A) září 2019                                        B) září 2019    
 
Za odpracované hodiny                                  30.000                                                 30.000
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou
(8 x 173,08 = 1384,64)                                     1.384                            
Odměna měsíční                                            10.000                                                  10.000   
Odměna pololetní                                           32.000                                                  32.000
 
Odstupné (trojnásobek PHMV)
PHMV = 173,08 x 40 x 4,348 =  30.102,07
Po zaokrouhlení 30.103 x 3 = 90.309             90.309
 
Hrubá mzda září 2019                                   163.693                                                 72.000                                           
 
                                                                    A) říjen 2019                                       B) říjen 2019
 
Náhrada za dovolenou
(8 x 224,13 = 1.793,04)                                                                                                   1.794
 
Odstupné (trojnásobek PHMV)
PHMV = 224,13 x 40 x 4,348 =  38.980,69
Po zaokrouhlení 38.981 x 3 = 116.943                                                                        116.943  
 
Hrubá mzda říjen 2019                                                                                               118.737      
 
Celkem                                                          163.693                                                  190.737            
 
Z výpočtu je jasné, že výhodnější pro zaměstnance je ukončení pracovního poměru 1. října 2019, odměna vyplacená zaměstnanci ve čtvrtletí, ve kterém je pracovní poměr ukončen totiž neovlivňuje průměrný hrubý měsíční výdělek, tedy ani výši odstupného.
Něco jiného to je v případě, že k ukončení pracovního poměru dojde až po skončení čtvrtletí, pak již bude odměna započítána do výpočtu průměrného výdělku a výši odstupného u zaměstnance ovlivní.
Rozdíl ve výši hrubého příjmu zaměstnance v našem případě dosáhne v případě odložení skončení pracovního poměru o jeden den částky 27.044 Kč.
 
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku zaměstnance pro potřebu výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
Zaměstnanec učinil prohlášení poplatníka, uplatňuje základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na tři děti (jedno, druhé a třetí).
 
                                                                                     
                                                                                      A)                                    B)
 
Průměrný hrubý hodinový výdělek                            173,08                              224,13
 
Průměrný hrubý měsíční výdělek                              30.103                               38.981    
 
Průměrný čistý měsíční výdělek - výpočet             
 
Srážka ZP (1/3 z 13,5 %)                                                1.355                                  1.755
Srážka SP (6,5 %)                                                           1.957                                  2.534
 
Základ daně (zaokrouhlení na 100 Kč nahoru)              40.300                               52.200
= HM + pojištění za zaměstnavatele
 
Daň z příjmů 15 %                                                           6.045                                  7.830
Sleva na poplatníka                                                         2.070                                  2.070
Daňové zvýhodnění na 3 děti                                          4.901                                  4.901
Skutečně sražená záloha                                                     0                                     859
 
Daňový bonus nepřičítáme.
 
Průměrný čistý měsíční výdělek                               26.791                                   33.833 


Autorka: Ing. Olga Krchovová

Zpět