Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Oddlužení tzv. dětských dlužníků

30.1.2020


Prvního říjnového dne nabyla účinnosti další novela insolvenčního zákona, která se však oproti již několikrát rozebírané velké novele účinné od 1. června tohoto roku omezila na jeden paragraf. 

Konkrétně došlo k doplnění nového odstavce 6 do ustanovení § 412a insolvenčního zákona:
„(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.“
 
Účelem novely, která byla během léta poměrně rychle přijata v legislativním procesu, je možnost řešení dluhů tzv. dětských dlužníků ve zvýhodněném režimu oddlužení. Dětští dlužníci jsou osoby nezletilé, popř. osoby, které zletilosti nabyly teprve nedávno. Těmto dlužníkům tak novela dává nově možnost oddlužit se již za během tří let za současného plnění ostatních podmínek oddlužení dle insolvenčního zákona. Novela zohledňuje fakt, že takoví dlužníci ve většině případů sami nemohli vznik dluhů ovlivnit. S těmito dluhy bývají velmi často spojeny také exekuce, které fakticky znemožňují dlužníkům na hranici zletilosti bezproblémový vstup do samostatného života, ať už studijního či ekonomicky aktivního. Reálně tak hrozí přesun takových dlužníků mimo standardní zónu ekonomiky. Sama důvodová zpráva k novele pak uvádí, že „tzv. dětští dlužníci velice často vstupují do (právní) dospělosti v dosti obtížné situaci, často z dětského domova nebo ze sociálně problematické rodiny, často bez prostředků, z nichž by mohli například financovat svoje bydlení nebo náklady spojené s obstaráním zaměstnání“.
 
Novelou zavedená fikce, že za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje „pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první“, pak pamatuje na situace, kdy se čerstvě zletilí dlužníci mnohdy rozhodnou své dluhy z „dětství“ řešit půjčkami, které si vezmou již jako zletilí. Pokud takto půjčkami získané prostředky (maximálně však do uplynutí doby 3 let od dosažení 18. roku věku) dlužník alespoň ze dvou třetin použije na úhradu dluhů vzniklých před 18. rokem věku.
 
S novou právní úpravou lze bezpochyby souhlasit. Počet nezletilých a čerstvě zletilých dlužníků v exekuci není zanedbatelný a každé opatření, které může vést ke zlepšení této situace, lze jen uvítat.

Mgr. Pavel Gottwald, MBA

Zpět

Kurzy související s tématikou článku: