Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Exekuce a insolvence v době koronavirové

21.7.2020


Současná situace kolem šíření nového typu koronaviru se nevyhnula ani exekučnímu a insolvenčnímu řízení, resp. i v těchto oblastech zákonodárce dospěl k závěru, že alespoň dočasně je vhodné zmírnit podmínky těchto řízení, případně upravit či omezit některé instituty těchto řízení. Do právního řádu bylo následující zavedeno zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu zveřejněného ve Sbírce zákonů dne 24. 4. 2020. Stejného dne nabyl zákon účinnosti.

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
Do 30. června 2020 nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí povinného. Tento zákaz neplatí, pokud povinný písemně oznámí soudu, že má ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat nebo v situaci, kdy výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
Do 30. června 2020 soud rovněž neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. Výjimky ze zákazu jsou shodné s výjimkami pro výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Současně se zvyšuje limit pro aplikaci tohoto způsobu provádění výkonu rozhodnutí z 30 tisíc na 100 tisíc korun. Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu Do 31. prosince 2020 se zvyšuje nezabavitelná částka na účtu povinného, kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí přikázáním
pohledávky z účtu u peněžního ústavu a to z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima.

Věřitelské insolvenční návrhy
Do 31. srpna 2020 se v insolvenčním řízení nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu podaného věřitelem. Věřitelé budou oprávněni podávat na dlužníky insolvenční návrhy až po 1. září 2020.

Ochrana dlužníků v oddlužení
Dlužníky nebudou stíhat negativní dopady neplnění jejich povinností v rámci oddlužení v případě, že neplnění těchto povinností bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

Osvobození dlužníka od placení pohledávek
Je-li pro splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávek zákonem vyžadována míra uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 30 %, může soud na návrh dlužníka rozhodnout, že i bez splnění této podmínky osvobodí dlužníka od placení pohledávek. Toto však platí za předpokladu, že dlužník prokáže, že potřebné míry uspokojení nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil. Má se za to, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, případně jiného opatření přijatého Českou republikou v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2, a které znemožňovaly nebo podstatně ztěžovaly plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Výše uvedená opatření jsou jen některými z řady opatření přijatých zákonodárcem pro překonání stávající situace skupinou osob, kterými jsou dlužníci v insolvenčním řízení, resp. povinní v exekucích. Z pohledu dlužnického je lze jen uvítat, navíc zákon vždy pamatuje i na možnost dlužníka tyto „úlevy“ nevyužít. Z pohledu věřitelského pak negativní dopady omezuje dočasnost těchto opatření, která by neměla mít zásadní vliv na míru uspokojení věřitelů při vymáhání pohledávek.

Autor: Mgr. Pavel Gottwald

Zpět

Kurzy související s tématikou článku: