Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Technické zhodnocení investičního majetku

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
6.6.2024 09:00 - 13:30

OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).


OSTRAVA OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
22.8.2024 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
3.10.2024 09:00 - 13:30

PRAHA 1, K-CENTRUM, Senovážné nám. 23, učebna

PRAHA PRAHA 1, K-CENTRUM, Senovážné nám. 23, učebna
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
25.10.2024 09:00 - 13:30

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
27.11.2024 09:00 - 13:30

PRAHA 1, K-CENTRUM, Senovážné nám. 23, učebna

PRAHA PRAHA 1, K-CENTRUM, Senovážné nám. 23, učebna
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů, r. 2023.
Seminář je určen pro útvary vypracovávající záměry obcí, organizačních složek státu, obcí založených a.s., s.r.o., tak i podnikatelské subjekty, které realizují záměry a účtuj je do majetku.
Program:
 1. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník), komunikace, vodohospodářské stavby elektrotechnické sítě.
 2. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů, co je a co není součástí pozemku.
 3. Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon – objekty – 283/2021 Sb.)
 4. Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů
 5. Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb., a jejich zatřídění.
 6. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 7. Pokyn GFŘ D - 59. Výklad položek financování reprodukce majetku
 8. Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ.
 9. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 10. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb., č. 583/2021 Sb., objekty, které nepatří d obudovy.
 11. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.
 12. Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby.
 13. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
 15. Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
 16. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
 17. N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 18. Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021.
 19. Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů.
 20. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 386/2020 Sb.
 21. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 22. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
 23. Vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ČUS 701-708, 001 - 021
 24. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku.
 25. Veřejné zakázky zák. č. 134/2016 Sb., a předpisy (finanční) související (3 E, Hospodárnost, Efektivnost, Účelnost - stručně)
 26. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - stručně
 27. Vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole - stručně
 28. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, vliv na dotace a finanční výpomoc
 29. Nemovitosti a daně, zákon 256/2013 Sb., vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální předpisy.
 30. Zařazení výdajů za AD, TDS, BOZP, vizualizace, právo stavb, věcné břemeno, inventář.
 31. Zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
 32. Daň z nemovitosti, zák. č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 33. Registr smluv, zákon č. 350/2015 Sb.
 34. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.
 35. Nakládání s majetkem u obcí, jejich sdružení a příspěvkových organizací.
 36. Autorská a průmyslová práva, licence, jejich uveden do majetku.
 37. Dobíjecí stanice elektrické – vodíkové, vyhl. č. 266/2021

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-154/2003
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk