Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Technické zhodnocení investičního majetku

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
16.6.2022 09:00 - 13:30

PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.

PRAHA PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.
2 100 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

 

Technické zhodnocení investičního majetku - hmotný a nehmotný majetek, zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů, aktuálně.

 

Program:

1. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník)

2. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů

3. Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon)

4. Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů

5. Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb.

6. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)

7. Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku

8. Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ.

9. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

10. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb.

11. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

12. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby, nájmy a NOZ.

13. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, novela stavebního zákona (NSZ)

14. Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb, TDS, AD, KOBOZP

15. Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ a ZU (zákona o účastnictví)

16. Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady

17. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny, snížení základu daně z příjmů

18. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.

19. Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb., vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby.

20. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

21. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP

22. Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

23. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

24. Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821

25. N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

26. Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021.

27. Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů.

28. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 602/2020, zák. č. 543/2020, č. 540/2020 Sb., a 386/2020 Sb.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-154/2003
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk