Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
12.9.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec 
(zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy)
II. Majetek příspěvkových organizací 
 1. Kategorie majetku.
 2. Technická zhodnocení a opravy majetku (ve vlastní režii a dodavatelsky, účtování na účtech 501 a 511).
 3. Odpisování majetku dle ČÚS č. 708
 4. Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti.
 5. Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu).
 6. Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční příspěvky a dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu.
III. Kontrola a interní audit se zaměřením na majetek
 1. Veřejnosprávní kontrola majetku – náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně při nesprávném použití fondu investic.
 2. Řídící kontrola – schvalování nákupu majetku, kontrola stavu majetku, inventarizace majetku.
 3. Zaměření auditu hospodaření s majetkem
Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník kurzu obdrží podrobný materiál a doprovodné soubory emailem. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-144/2023
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk