Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
22.10.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku obcí a organizacím státní správy.
Program semináře:
•    Návrh nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a souvisejícího zákona č. 284/2021 Sb.
•    Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a elektronické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb., a novely č. 403/2020
•    Novela stavebního zákona č. 225/2017 – správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska.
•    Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv, verze je účinná od 1.1.2021
•    Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě záměru a zadání
•    Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, zák. č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv, cca 50 druhů smluv, zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – dotace
•    Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:
-    zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
-    autorský dozor, technický dozor, manager projektu
-    koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
-    nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
-    autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
•    Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, zákony a vyhlášky
•    Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
•    Postupy umísťování, povolování a užívání staveb, Dodatečné povolování staveb společná řízení
•    Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb., 403/2000 Sb., 583/2020 Sb.), vady zřejmé – skryté, vady odstranitelné – neodstranitelné, vady bránící – nebránící užívání
•    Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr – právní předpisy
•    Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí – sdružení). Navazující řízení § 184b SZ.
•    Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném propočtu - rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
•    Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení, ZDP – bytová potřeba § 4a.
•    Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví.
•    Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování  a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.
•    Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, nařízení EP a Rady EU, např. 305/2011, odkazy na rozsudky soudů, jejich závaznost – nezávaznost
•    Rozbor a závaznost druhu cen – 4 základní předpisy.
•    Bezpečnostní a technické předpisy, jakostní parametry, standardy řešení
•    Zásady odpisování a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce
•    Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena.
•    Plošné stavby komunikace, chodníky apod. Vodní stavby – kanalizace a vodovody – malé vodní nádrže.
•    Katastr nemovitostí a navazující úkony závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)
•    Kalkulace finančních záměrů v etapě přípravy, projektování, realizace, předání do užívání a provozu
•    Dosažení rentability nákladů, výnosů (propočtená – vykázaná) při prodeji, při vlastním užívání
•    Provozní náklady (Opravy – udržování)
•    Přiměřená odměna
•    Oceňovací metody a předpisy

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-570/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk