Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Místní a účelové komunikace - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
3.12.2024 09:15 - 14:15

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, komunikace, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do pravomocí obcí jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah:
 • Stavby ve veřejném zájmu, veřejně prospěšné a prospěšné činnosti
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015 a 208/2018 Sb.
 • Občanský zákoník, nezbytná cesta 1029 - 1039, přídatné spoluvlastnictví.
 • Novela stavebního zákona (NSZ) č. 403/2020 Sb., dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb., 183/2006, 225/2017 Sb., 266/2021 Sb. - nabíjecí stanice
 • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska, stanoviska, sdělení, správní řád č. 500/2004 Sb.
 • Řešení otázek, je to komunikace nebo cesta nebo pozemek, historická práva, označování ulic.
 • Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy, privatizace, digitalizace.
 • Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat.
 • Technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., a vyhl. č. 583/2020 Sb.
 • Kategorie a třídy silnic místních komunikací, jejich význam.
 • Účelové komunikace, polní a lesní cesty (veřejně přístupné, neveřejně přístupné).
 • Překážky na místních komunikacích a jejich řešení.
 • Určení právního stavu podle § 142 správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb.
 • Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací, vyhl. č. 583/2020.
 • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK, věcná práva, věcná břemena § 1257 - 1308.
 • Komunikace - deklaratorní řízení, zahrádkářské kolonie, správní řád č. 500/2004 Sb., zák. č. 221/2021 Sb.
 • Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí, vydržení, přestavek, atd.
 • Územní plány obcí a dopravně technické stavby, odstavné plochy, parkoviště.
 • Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace.
 • Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb., zák. č. 403/2020 Sb., zákon č. 251/2018 Sb.).
 • Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi dle stavebních předpisů, daňových a účetních předpisů.
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Odstavené plochy, zpevněné plochy, nádvoří, garáže.
 • Co je a co nikoliv je součástí pozemku, stavby, komunikace dle NOZ a zák. o PK.
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace.
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
 • Druhy dokumentace, odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady.
 • Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona).
 • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci, veřejná prostranství.
 • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, dotčené orgány.
 • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
 • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace, např. stavby cestmistrovství, garáže, sklady.
 • Katastr nemovitostí, přesnost vytyčení trasy komunikace
 • Cyklostezky, překročení komunikací, inženýrských sítí, vodotečí - cena versus technické parametry.
 • Problematické pozemní komunikace realizované v akci \"Z\", privatizace, aukce, převodem podle zákona č. 172/1990 Sb., restituce
 • Zahrádkářské kolonie, přístupové komunikace
 • Mosty, můstky, lávky, přívozy, nadjezdy, podjezdy, přejezdy.
 • Dotační předpisy - podmínky, úvěry, návratné finanční výpomoci.
 • Komunikace a vodní sítě vybudované Státním pozemkovým úřadem a předávání obcí.
 • Veřejně prospěšné stavby, nabíjecí stojany elektrické, vodíkové, vyhl. č. 266/2021 Sb.
 • Způsob označování ulic a státních veřejných prostranství, vyhl. č. 326/2000 Sb., vyhl. č. 193/2001 Sb., vyhl. č. 147/2015 Sb.
 • Nabíjecí stanice elektromobilů - elektrické, vodíkové - venkovní, garážové.
 • Garáže pro vozidla jezdící na plyn pohon.
 • Nový zákon o znalcích a tlumočnících č. 254/2019 Sb.
 • Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, katalog odpadů, zák. č. 8/2021 Sb.
 • Vraky aut, zák. č. 13/1997 Sb., Novela č. 227/2019 Sb., č. 162/2020 Sb.
 • Občanský zákoník, Novela ze dne 28.02.2017 - § 509, 1267 - 1268, součást a příslušenství oproti zák. č. 13/1997 Sb.
 • Přídatné spoluvlastnictví, § 1223 - 1235
 • Opora cizí stavby NOZ 1269
 • Služebnost inženýrské sítě 1267-1268
 • Právo stavby § 1240 - 1256, je to nemovitost, zapisuje se do katastru.
 • Rozdíl - NOZ § 1083 - 1086, stavba SZ § 2/3
 • Přestavek 1087
 • Vydržení, podíl, spolublastnický podíl,
 • Koupě nemovitosti, § 2128 - 2174
 • Koupě závodu § 2175 - 2183
 • Směna § 2184 - 2188
 • Výprosa § 2189 - 2192
 • Výpůjčka § 2193 - 2200
 • Nájem § 2201 - 2234
 • Nájem bytu, domu § 2235 - 2273
 • Podnájem § 2274 - 2277
 • Nájem služebního bytu § 2297 - 2315
 • Podnikatelský pronájem movitých věcí § 2316 - 2331
 • Pacht § 2332 - 2357 (zemědělský pacht, pacht závodu)
 • Úvěr § 2395 - 2400
 • Dar § 2055 - 2183

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-305/2023
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk