Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Místní a účelové komunikace - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
16.10.2023 09:30 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, komunikace, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do pravomocí obcí jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah:

-    Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
-    Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015 a 208/2018 Sb.
-    Občanský zákoník, nezbytná cesta 1029 - 1039, přídatné spoluvlastnictví.
-    Novela stavebního zákona (NSZ) č. 403/2020 Sb., dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb., 183/2006, 225/2017 Sb., 266/2021 Sb.
-    Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska, stanoviska, sdělení, správní řád č. 500/2004 Sb.
-    Řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva, označování ulic.
-    Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy, privatizace, digitalizace.
-    Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat.
-    Technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., a vyhl. č. 583/2020 Sb.
-    Kategorie a třídy silnic místních komunikací, jejich význam.
-    Účelové komunikace, polní a lesní cesty (veřejně přístupné, neveřejně přístupné).
-    Překážky na místních komunikacích a jejich řešení.
-    Určení právního stavu podle § 142 správního řádu č. 500/2004 Sb.
-    Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací, vyhl. č. 583/2020.
-    Možnosti omezení jízdy kamionů na MK, věcná práva, věcná břemena § 1257 - 1308.
-    Komunikace - deklaratorní řízení, zahrádkářské kolonie, správní řád č. 500/2004 Sb.
-    Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí, vydržení, přestavek, atd.
-    Územní plány obcí a dopravně technické stavby, odstavné plochy, parkoviště.
-    Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace.
-    Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb., zák. č. 403/2020 Sb.).
-    Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi dle stavebních předpisů, daňových a účetních předpisů.
-    Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Odstavené plochy, zpevněné plochy, nádvoří, garáže.
-    Co je a co nikoliv je součástí pozemku, stavby, komunikace dle NOZ a zák. o PK.
-    Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
•    zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
•    autorský dozor, technický dozor, manager projektu
•    koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
•    nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
-    Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace.
-    Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
-    Druhy dokumentace, odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady.
-    Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání.
-    Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona).
-    Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci, veřejná prostranství.
-    Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, dotčené orgány.
-    Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
-    Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace, např. stavby cestmistrovství, garáže, skládky.
-    Katastr nemovitostí, přesnost vytyčení trasy komunikace
-    Cyklostezky, překročení komunikací, inženýrských sítí, vodotečí - cena versus technické parametry.
-    Problematické pozemní komunikace realizované v akci \"Z\", privatizace, aukce, převodem podle zákona č. 172/1990 Sb., restituce
-    Zahrádkářské kolonie, přístupové komunikace
-    Mosty, můstky, lávky, přívozy, nadjezdy, podjezdy, přejezdy.
-    Dotační předpisy - podmínky, úvěry, návratné finanční výpomoci.
-    Komunikace a vodní sítě vybudované Státním pozemkovým úřadem a předávání obcí.
-    Veřejně prospěšné stavby, nabíjecí stojany elektrické, vodíkové, vyhl. č. 266/2021 Sb.
-    Způsob označování ulic a státních veřejných prostranství, vyhl. č. 326/2000 Sb., vyhl. č. 193/2001 Sb., vyhl. č. 147/2015 Sb.
-    Nabíjecí stanice elektromobilů - elektrické, vodíkové - venkovní, garážové.
-    Garáže pro vozidla jezdící na plyn pohon.
-    Nový zákon o znalcích a tlumočnících č. 254/2019 Sb.
-    Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, katalog odpadů, zák. č. 8/2021 Sb.
-    Vraky aut, zák. č. 13/1997 Sb., Novela č. 227/2019 Sb., č. 162/2020 Sb.
-    Občanský zákoník, Novela ze dne 28.02.2017 - § 509, 1267 - 1268, součást a příslušenství oproti zák. č. 13/1997 Sb.
-    Přídatné spoluvlastnictví, § 1223 - 1235
-    Opora cizí stavby NOZ 1269
-    Služebnost inženýrské sítě 1267-1268
-    Právo stavby § 1240 - 1256, je to nemovitost, zapisuje se do katastru.
-    Rozdíl - NOZ § 1083 - 1086, stavba SZ § 2/3
-    Přestavek 1087
-    Vydržení, podíl, spolublastnický podíl,
-    Koupě nemovitosti, § 2128 - 2174
-    Koupě závodu § 2175 - 2183
-    Směna § 2184 - 2188
-    Výprosa § 2189 - 2192
-    Výpůjčka § 2193 - 2200
-    Nájem § 2201 - 2234
-    Nájem bytu, domu § 2235 - 2273
-    Podnájem § 2274 - 2277
-    Nájem služebního bytu § 2297 - 2315
-    Podnikatelský pronájem movitých věcí § 2316 - 2331
-    Pacht § 2332 - 2357 (zemědělský pacht, pacht závodu)
-    Úvěr § 2395 - 2400
-    Dar § 2055 - 2183

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-305/2023
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk