Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Projektová dokumentace a související činnosti - online kurz

Termín Místo Cena
1.10.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen pro všechny pracovníky zajišťující vypracování stavebního a nestavebního záměru, od etapy záměru, přes nezbytnou dokumentaci, smlouvy, ocenění, řešení vad a finančních náhrad, technických předpisů.
Program semináře:
•    Novela vyhl. č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb
•    Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, Novela 251/2018 Sb., Nová vyhláška č. 583/2020 Sb. Dokumentace pro vodní stavby, energetické drážní stavby, nestavební záměry.
•    Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb,
•    Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, zák. č. 403/2020 Sb.
•    Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro UR, SP, DP, pasport, ohlášení stavby.
•    Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., ukončena účinnost k 31.12.2020, vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci stavby – rozdíly.
•    Novela stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci
•    Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku, daně a účetnictví
•    Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
•    Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
•    Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Závaznost ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí
•    Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
•    Duševní vlastnictví – technická práva. Patenty - ochranné známky – užitné vzory.
•    Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
-    Stavebního zákona, Novely st. zákona č. 403/2020 - nabíjecí stanice - elektro, vodíkové. Původní novely č. 350/2012 Sb., č. 225/2017 Sb.).
-    Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., včetně novel, např. k datu 28.02.2017
-    Zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 včetně novela vyhl. č. 169/2016 Sb.
-    Účetních a daňových předpisů, vyhl. č. 310/2020 Sb., ZDP č. 540/2020, č. 602/2020 Sb.
•    Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
•    Cenové předpisy a výkazy výměr, základní 4 cenové předpisy
•    Vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
•    Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba
•    Smlouvy o dílo, smlouvy pro služby, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
•    Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA, SEA - § 10a odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
•    Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost ÚP
•    Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
•    Správní řízení, Správní řád zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 150/2002 Sb., s.ř.s.
•    Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
•    Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
•    Technické předpisy, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 266/2021 Sb. - čerpací stanice – elektrické, Technická inspekce ČR
•    Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
•    Dokumentace k technickým zařízením, vyhrazená technická zařízení, nutná dokumentace
•    Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., a předpisy související, zákon č. 284/2021 Sb.
•    Jakost dokumentace, odpovědnost smluvní, zákon č. 89/2012 Sb., vady výkazu výměr, zvyklosti
•    Odborné nebo znalecké posudky, zákon č. 254/2019 Sb.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk