Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Účetnictví pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
7.11.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:
 • Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro účetní jednotky – obce, kraje, DSO a p.o., výklady a stanoviska - aktuálně pro rok 2024
 • Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích,o krajích,  rozpočtová skladba, technická a konsolidační vyhláška.
 • Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, podvojnost, účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů.
 • Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody, rozhodnutí zřizovatele.
 • Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.
 • Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.
 • Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady u ÚSC a u p.o.
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., obce nemají povinnost o fondech účtovat. Změny v oblasti účtování příspěvků zřizovatele poskytovaným p.o.
 • Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
 • Opravy chyb, storna dokladů, archivace.
 • Úloha inventarizace.
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence.
 • Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací od svého zřizovatele – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.
 • Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení.
 • Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence.
 • Podrozvahová evidence – principy účtování.
 • Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka, pro obce výkaz FIN.
 • Příklady základních účetních souvztažností, příklady účtování.
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-485/2023
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk