Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Povolování staveb – obecná i speciální úprava povolování staveb

Termín Místo Cena
Všechny termíny jsou ukončeny

Popis kurzu

Seminář bude zaměřen na základní formy povolování staveb – souhlas s ohlášením, stavební řízení a společné územní a stavební řízení, na právní úpravu i aktuální problémy praxe spojené s aplikací obecné a speciální právní úpravy. Jednotlivé instituty budou podrobně probrány podle obecné úpravy. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu navazujícího řízení podle § 9b až 9e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Další speciální úpravu pro určitá řízení a určité druhy staveb představuje zákon č. 416/2009 Sb.
Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., který přináší novelu nejenom zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, nově zkráceně nazván liniový zákon, ale také mění dalších více než 20 zákonů, mezi nimi i stavební zákon a správní řád. Provedené změny v těchto zákonech dopadají na činnost stavebních úřadů nejenom při povolování staveb. Výrazné změny jsou také při vydávání i přezkumech závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány.
Seminář bude obsahovat také informaci o dlouho připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V současné době je návrh zcela nového stavebního zákona i souvisejícího tzv. změnového zákona, ve kterém jsou obsaženy změny více než padesáti zvláštních zákonů tvořících právní okolí stavebnímu zákonu, schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Původní návrh i jeho pozměňovací návrhy přináší velké změny v soustavě stavebních úřadů, stejně jako dotčených orgánů. Zřizují se Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy. S naplněním cíle jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení souvisí další změny v redukci forem povolení, v postupu při vydávání úkonů před zahájením řízení, v řízení o povolení záměru, ve zrychleném řízení či rámcovém povolení.
 
Program semináře:
  • Souhlas s ohlášením
  • Stavební řízení a vydání stavebního povolení
  • Společné územní a stavební řízení a vydání společného povolení
  • Obecná úprava povolování staveb podle stavebního zákona a speciální úprava navazujícího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zvláštnosti pro určité druhy staveb podle liniového zákona
  • Co nového u povolování staveb přináší zákon č. 403/2020 Sb., který s účinností od 1. 1. 2021 mění liniový zákon, ale také stavební zákon a správní řád
  • Závazná stanoviska dotčených orgánů – úprava podle správního řádu, stavebního zákona i liniového zákona (lhůty pro vydání, fiktivní závazné stanovisko)
  • Související judikatura správních soudů
  • Informace o průběhu rekodifikace veřejného stavebního práva - podoba nové soustavy stavebních úřadů, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, změny při postupu povolování staveb
  • Diskuse
Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu zejména správních soudů vztahující se k povolování staveb.
Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, autorizovaným architektům či inženýrům i odborné veřejnosti.
Pozornost bude věnována praktickým otázkám s využitím judikatury správních soudů a metodických stanovisek ministerstev. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků.
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

JUDr. Vladimíra Sedláčková působí jako zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování ZOZ na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Zobrazit kurzy

Tisk